Infolinia: 668 026 266

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, uzyskamy należne Ci odszkodowanie.

Błąd medyczny

Za błąd medyczny można uznać błąd w diagnozie, w leczeniu lub złą organizację pracy placówki medycznej. Typowym przykładem błędu medycznego jest jednak zachowanie lekarza niezgodne z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy lekarskiej. Istotne w zakresie dochodzenia odszkodowania jest udowodnienie związku przyczynowego pomiędzy nieprawidłowością zachowania lekarskiego a uszczerbkiem na zdrowiu. Niewątpliwie występuje duża trudność w wykazaniu tego związku. W gruncie rzeczy niespotykane są przypadki przyznania się do błędu przez lekarza. Z tego względu niezbędna jest pomoc profesjonalistów przy dochodzeniu odszkodowania na drodze postępowania sądowego.

 

Osoba poszkodowana na skutek błędu medycznego może uzyskać:

 

1/ odszkodowanie

Odszkodowanie przewidziane w Kodeksie cywilnym ma służyć pokryciu wszelkich kosztów, jakie powstały na skutek zdarzenia. Obejmuje ono w szczególności koszty leczenia, rehabilitacji, zwiększone koszta wyżywienia i utrzymania oraz ewentualne koszty adaptacji do zmienionej rzeczywistości.

 

2/ zadośćuczynienie

Ustawodawca przewidział, iż w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jednocześnie Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że zadośćuczynienie ma na  celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, a jego wysokość musi być dla poszkodowanego odczuwalna.

 

3/ rentę

Dodatkowo, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

 

W przypadku zdarzenia najbardziej dramatycznego, a mianowicie śmierci pacjenta na skutek błędu medycznego, najbliżsi mogą domagać się:

1/ zwrotu kosztów leczenia i pogrzebu,

2/ renty,

3/ odszkodowania,

4/ zadośćuczynienia.

 

Kwoty wyżej wskazanych roszczeń zależą przede wszystkim od stopnia obrażeń, ale również od dotychczasowej stopy życia, jak również perspektyw na przyszłość. Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się z okresem 3 lat od dnia zdarzenia. Jednakże, gdy błąd wypełnia znamiona przestępstwa, przedawnienie wydłuża się do 20 lat. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę powyższych świadczeń jest placówka medyczna, w której dopuszczono się błędu medycznego.

 

Przykładowe odszkodowania