Infolinia: 668 026 266

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, uzyskamy należne Ci odszkodowanie.

Mobbing

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, pracodawca zobowiązany jest przeciwdziałać mobbingowi.

 

Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Dodatkowo, pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

 

Kwota zadośćuczynienia zależy przede wszystkim od stopnia rozstroju zdrowia, ale również od wieku poszkodowanego, jak również perspektyw na przyszłość. Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się z okresem 3 lat od dnia zdarzenia. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę powyższych świadczeń jest pracodawca poszkodowanego.

 

Przykładowe odszkodowania