Infolinia: 668 026 266

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, uzyskamy należne Ci odszkodowanie.

Poślizgnięcie – upadek

Poszkodowanym na skutek poślizgnięcia, potknięcia jest osoba, która na chodniku, drodze, w sklepie lub w innym obiekcie doznała uszczerbku na zdrowiu w postaci złamania, zwichnięcia albo innego uszkodzenia ciała. Odpowiedzialność odszkodowawcza będzie występować, jeżeli do upadku doszło w związku z zaniedbaniem zarządcy drogi albo obiektu w zakresie zabezpieczenia śliskiej lub nierównej nawierzchni. Osoba, która na skutek powyższych okoliczności doznała uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się:

 

1/ odszkodowania

Odszkodowanie przewidziane w Kodeksie cywilnym ma służyć pokryciu wszelkich kosztów, jakie powstały na skutek zdarzenia. Obejmuje ono w szczególności koszty leczenia, rehabilitacji, zwiększone koszta wyżywienia i utrzymania oraz ewentualne koszty adaptacji do zmienionej rzeczywistości.

 

2/ zadośćuczynienia

Ustawodawca przewidział, iż w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jednocześnie Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że zadośćuczynienie ma na  celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, a jego wysokość musi być dla poszkodowanego odczuwalna.

 

3/ renty

Dodatkowo, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu

 

Kwoty wyżej wskazanych roszczeń zależą przede wszystkim od stopnia obrażeń, ale również od dotychczasowej stopy życia, jak również perspektyw na przyszłość. Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się z okresem 3 lat od dnia zdarzenia. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę powyższych świadczeń jest właściciel, zarządca lub inny podmiot odpowiedzialny za zabezpieczenie niebezpiecznej nawierzchni.

 

Przykładowe odszkodowania