Infolinia: 668 026 266

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, uzyskamy należne Ci odszkodowanie.

Śmierć osoby najbliższej

Najbardziej dramatyczną konsekwencją wypadku komunikacyjnego jest śmierć osoby poszkodowanej. Odpowiedzialność odszkodowawcza związana z takim zdarzeniem została uregulowana w artykule 446 Kodeksu cywilnego.

 

Art. 446.

 

§ 1. Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, zobowiązany do naprawienia szkody powinien zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł.

 

§ 2. Osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Takiej samej renty mogą żądać inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli z okoliczności wynika, że wymagają tego zasady współżycia społecznego.

 

§ 3. Sąd może ponadto przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego stosowne odszkodowanie, jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej.

 

§ 4. Sąd może także przyznać najbliższym członkom rodziny zmarłego odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

W związku z powyższym, najbliżsi dla osoby zmarłej w wypadku, mogą uzyskać

1/ zwrot kosztów leczenia i pogrzebu,

2/ rentę,

3/ odszkodowanie,

4/ zadośćuczynienie.

 

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą sądów powszechnych, zadośćuczynienie ma na  celu złagodzenie cierpień psychicznych i bólu po utracie osoby najbliższej.

 

Powyższe świadczenia co zasady pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wypadku wykupił polisę ubezpieczenia OC. Nawet jeżeli sprawca zbiegł lub jeżeli nie miał zawartej umowy ubezpieczenia, roszczenie można kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. Przedawnienie roszczeń w przypadku śmierci osoby najbliższej wynosi 20 lat.

 

Przykładowe odszkodowania