Infolinia: 668 026 266

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, uzyskamy należne Ci odszkodowanie.

Wypadek komunikacyjny

Poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym może być kierowca, pasażer lub pieszy. Wypadek komunikacyjny może dotyczyć zarówno ruchu lądowego, jak również powietrznego i wodnego. Poszkodowany w wypadku komunikacyjnym, w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, może domagać się:

 

1/ odszkodowania

Odszkodowanie przewidziane w Kodeksie cywilnym ma służyć pokryciu wszelkich kosztów, jakie powstały na skutek zdarzenia. Obejmuje ono w szczególności koszty leczenia, rehabilitacji, zwiększone koszta wyżywienia i utrzymania oraz ewentualne koszty adaptacji do zmienionej rzeczywistości.

 

2/ zadośćuczynienia

Ustawodawca przewidział, iż w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jednocześnie Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że zadośćuczynienie ma na  celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, a jego wysokość musi być dla poszkodowanego odczuwalna.

 

3/ renty

Dodatkowo, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

 

Powyższe świadczenia co zasady pokrywa towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym sprawca wykupił polisę ubezpieczenia OC. Nawet jeżeli sprawca zbiegł lub jeżeli nie miał zawartej umowy ubezpieczenia, roszczenie można kierować do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Kwoty wyżej wskazanych roszczeń zależą przede wszystkim od stopnia obrażeń, ale również od dotychczasowej stopy życia, jak również perspektyw na przyszłość.

 

Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się z okresem 3 lat od dnia zdarzenia. Jednakże, gdy wypadek wypełnia znamiona przestępstwa, przedawnienie wydłuża się do 20 lat.

 

Przykładowe odszkodowania