Infolinia: 668 026 266

Jeżeli doznałeś uszczerbku na zdrowiu, uzyskamy należne Ci odszkodowanie.

Wypadek przy pracy

Pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznego miejsca pracy i ochrony pracownika. Wypadek przy pracy, przykładowo może być związany ze złymi warunkami w pracy, złym oznakowaniem maszyny lub niebezpiecznego miejsca, jak również z omijaniem wymaganych procedur przez pracodawcę.

 

W przypadku uszczerbku na zdrowiu powstałego na skutek wypadku przy pracy, poszkodowany może uzyskać

 

1/ odszkodowanie

Odszkodowanie przewidziane w Kodeksie cywilnym ma służyć pokryciu wszelkich kosztów, jakie powstały na skutek zdarzenia. Obejmuje ono w szczególności koszty leczenia, rehabilitacji, zwiększone koszta wyżywienia i utrzymania oraz ewentualne koszty adaptacji do zmienionej rzeczywistości.

 

2/ zadośćuczynienie

Ustawodawca przewidział, iż w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, sąd może przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Jednocześnie Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, że zadośćuczynienie ma na  celu złagodzenie cierpień fizycznych i psychicznych, a jego wysokość musi być dla poszkodowanego odczuwalna.

 

3/ rentę

Dodatkowo, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość, może on żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody odpowiedniej renty. Z ważnych powodów sąd może na żądanie poszkodowanego przyznać mu zamiast renty lub jej części odszkodowanie jednorazowe. Dotyczy to w szczególności wypadku, gdy poszkodowany stał się inwalidą, a przyznanie jednorazowego odszkodowania ułatwi mu wykonywanie nowego zawodu.

 

Kwoty wyżej wskazanych roszczeń zależą przede wszystkim od stopnia obrażeń, ale również od dotychczasowej stopy życia, jak również perspektyw na przyszłość. Roszczenia odszkodowawcze przedawniają się z okresem 3 lat od dnia zdarzenia. Podmiotem odpowiedzialnym za wypłatę powyższych świadczeń jest pracodawca poszkodowanego.

 

Przykładowe odszkodowania